Ir-Reġistru Pubbliku

L-għanijiet ewlenin tar-Reġistru Pubbliku huma stabbiliti fl-Att dwar ir-Reġistru Pubbliku (Kap. 56), l-Att dwar iż-Żwieġ (Kap. 255), l-Att dwar l-Unjonijiet Ċivili (Kap. 530), u l-Kodiċi Ċivili (Kap. 16), Sezzjoni 1 sa 306.

Ir-Reġistru Pubbliku twaqqaf nhar it-3 ta’ Awwissu tal-1889, għalkemm id-dokumenti miżmuma jmorru lura sal-1863. Id-dokumenti arkivjati fir-Reġistru Pubbliku jinkludu l-atti tat-twelid, adozzjoni, żwieġ, unjoni ċivili u mwiet.

Annotazzjonijiet fuq dawn l-atti jsiru wara li r-Reġistru Pubbliku jkun mgħarraf bis-sentenzi u d-digrieti tal-qorti.  Isiru fost oħrajn annotazzjonijiet fir-rigward ta’ separazzjonijiet, rikonċiljazzjonijiet, tibdil tal-ġeneru, leġittimazzjoni u rikonoxximenti.

Taqsima tal-Istat Ċivili u Assistenza lill-Pubbliku

Din it-taqsima hija responsabbli mill-ħruġ
ta’ kopji ta’ atti tat-twelid, żwieġ, unjoni
ċivili, mewt u adozzjoni rreġistrati f’Malta.

Toħroġ ukoll ċertifikati ta’ stat ħieles. Iċ-ċertifikati jistgħu jiġu ordnati mill-websajt www.certifikati.gov.mt Dan is-sit jipprovdi l-informazzjoni kollha biex jinkisbu ċertifikati eżistenti tal-istat ċivili, inklużi twelid, żwieġ, unjoni ċivili, mewt u ċertifikati ta’ stat ħieles.

Ċertifikati ordnati minn www.certifikati.gov.mt  jintbagħtu bil-posta jew jistgħu jinġabru mir-Reġistru Pubbliku, Onda Building, Aldo Moro Road, Marsa, MRS 9065.  Ir-Reġistru Pubbliku jipproċessa l-ordni fi żmien sitt (6) ijiem ta’ xogħol mid-data tas-sottomissjoni.

Iċ-Ċertifikati jistgħu wkoll jinkisbu direttament mit-taqsima tal-Istat Ċivili u Assistenza lill-Pubbliku, Onda Building, Aldo Moro Road, Marsa, MRS 9065. It-taqsima tal-Istat Ċivili u Assistenza lill-Pubbliku tipprovdi wkoll maċ-ċertifikati tat-twelid, żwieġ, unjoni ċivili, stat ċivili u mewt, formoli  multilingwali lil ċittadini tal-Unjoni Ewropea biex jiġu ppreżentati lill-awtorità pubblika fi ħdan l-Unjoni.

Dawn jistgħu wkoll jiġu ordnati mill-websajt www.certifikati.gov.mt jew mir-Reġistru Pubbliku, Onda Building, Aldo Moro Road, Marsa, MRS 9065. Għall-fini ta’ traduzzjoni, tista’ timtela formola apposta b’lingwi differenti, minn din is-sezzjoni, għal kwalunkwe ċertifikat imsemmi hawn fuq, li tista’ tkun ippreżentata lil kwalunkwe awtorità fi kwalunkwe Stat Membru tal-Unjoni Ewropea. Dawn ukoll jistgħu jitniżżlu direttament minn www.certifikati.gov.mt jew mit-Taqsima tal-Istat Ċivili u Assistenza lill-Pubbliku.

It-Taqsima tar-Reġistru taż-Żwieġ

Iż-żwieġ u l-unjoni ċivili li jsir f’Malta hu rregolat bid-dispożizzjonijiet tal-Att dwar iż-Żwieġ, Kap. 255 tal-1975, li daħal fis-seħħ fit-12 ta’ Awwissu 1975 u l-Att dwar l-Unjonijiet Ċivili Kap. 530 li daħal fis-seħħ fl-14 ta’ April 2014

Iż-żewġ atti ġew emendati bl-Att XXIII tal-2017, b’effett mill-1 ta’ Settembru 2017. It-taqsima tar-Reġistru taż-Żwieġ twaqqfet fit-12 ta’ Awwissu 1975, fl-istess sena li fiha ġie ppromulgat l-Att dwar iż-Żwieġ. L-Atti msemmija hawn fuq jirregolaw iż-żwiġijiet u l-unjonijiet ċivili kollha li jsiru f’Malta.

It-taqsima tar-Reġistru taż-Żwieġ tirċievi talbiet għall-pubblikazzjoni ta’ tnidijiet għal żwiġijiet u unjonijiet ċivili f’Malta.

L-applikazzjonijiet għall-pubblikazzjoni tat-tnidijiet taż-żwieġ jew unjoni ċivili jintlaqgħu bejn tliet (3) xhur u sitt (6) ġimgħat qabel id-data taż-żwieġ jew unjoni ċivili. It-taqsima tar-Reġistru taż-Żwieġ toffri wkoll is-servizz ta’ kamra għaż-żwieġ, fejn jistgħu jsiru ċ-ċerimonji taż-żwiġijiet ċivili u unjonijiet ċivili.

It-taqsima toffri wkoll informazzjoni lil ċittadini Maltin li se jiżżewġu persuna barranija.

Żwiġijiet

Il-proċess tal-formalitajiet tat-tħejjija għaż-żwieġ huma:

i. Żwiġijiet Reliġjużi

Il-koppji huma mitluba jċemplu għal appuntament fuq (+356) 2590 4240  jew jibagħtu imejl fuq [email protected] mill-inqas tliet (3) xhur qabel id-data taż-żwieġ sabiex jagħmlu appuntament. L-imejl għandha tinkludi numru tat-telefon fejn tista’ tiġi kkuntattjata  l-koppja.

Ir-Reġistratur taż-Żwiġijiet għandu jingħata l-informazzjoni li ġejja:

 1. Il-knisja jew il-post fejn ikun se jsir iż-żwieġ;
 2. Id-data taż-żwieġ;
 3. Isem u kunjom is-saċerdot li se jamministra ċ-ċerimonja taż-żwieġ;
 4. Il-kunjom li l-konjuġi jkunu beħsiebhom jużaw wara ż-żwieġ inkluż l-isem tal-familja.

Il-koppja għandha wkoll tipprovdi dan li ġej:

 1. Ċertifikati tat-twelid (f’każ li l-applikanti ma jkollhomx it-twelid tagħhom irreġistrat fir-Reġistru Pubbliku ta’ Malta). Dan għandu jkun appostillat jew legalizzat (jekk mhux ġej mill-Unjoni Ewropea);
 2. Dokumenti tal-identità u fotokopji tagħhom;
 3. Fotokopja tad-dokumenti tal-identità tax-xhieda;
 4. Dokumenti oħra skont il-każ.

Għaxart (10) ijiem qabel id-data taż-żwieġ, il-koppja għandha tiġbor żewġ (2) kopji tal-Att taż-Żwieg u kopja (1) taċ-Ċertifikat tat-Tnidijiet. Dawn id-dokumenti għandhom jiġu ppreżentati lill-kappillan tal-post fejn tkun se ssir iċ-ċerimonja taż-żwieġ.

Wara l-quddiesa taż-żwieġ, il-koppja għandha tiffirma ċ-Ċertifikat taż-Żwieġ flimkien max-xhieda u mas-saċerdot li jkun amministra s-Sagrament taż-Żwieġ.  Dan iċ-ċertifikat għandu jiġi rritornat lura mill-aktar fis, mill-istess saċerdot, lir-Reġistru Pubbliku għar-reġistrazzjoni.

Ċittadini Maltin li beħsiebhom jiżżewġu persuni barranin jew persuni li għexu barra mill-pajjiż għal perijodu ta’ żmien, jintalbu jippreżentaw dokumentazzjonijiet oħra sabiex jawtentikaw l-applikazzjoni tagħhom.

Il-koppji li jkunu se jiżżewġu f’Għawdex għandhom japplikaw għat-tnidijiet taż-żwieġ tagħhom fir-Reġistru taż-Żwieġ, Victoria, Għawdex.

ii. Żwiġijiet Ċivili

It-taqsima tar-Reġistru taż-Żwieġ tipprovdi wkoll servizzi għal żwiġijiet ċivili. Il-koppji li jagħżlu żwieġ ċivili għandhom jagħmlu kuntatt mill-inqas tliet (3) xhur qabel id-data taż-żwieġ.

Il-koppji huma mitluba jċemplu għal appuntament fuq (+356) 2590 4240 jew jibagħtu imejl fuq [email protected] mill-inqas tliet (3) xhur qabel id-data taż-żwieġ, sabiex jagħmlu appuntament.  L-imejl għandha tinkludi numru tat-telefon fejn tista’ tiġi kkuntattjata l-koppja.

Iż-żwieġ ċivili jista’ jsir fir-Reġistru taż-Żwieġ kif ukoll f’post pubbliku ieħor diġà approvat mir-Reġistratur taż-Żwiġijiet.

Ir-Reġistratur taż-Żwiġijiet għandu jingħata l-informazzjoni li ġejja:

 1. Il-post fejn ikun se jsir iż-żwieġ;
 2. Id-data taż-żwieġ;
 3. Il-kunjom li l-konjuġi jkunu beħsiebhom jużaw wara ż-żwieġ inkluż l-isem tal-familja.

Il-koppja għandha tipprovdi:

 1. Ċertifikati tat-twelid (f’każ li l-applikanti ma jkollhomx it-twelid tagħhom irreġistrat fir-Reġistru Pubbliku ta’ Malta). Dan għandu jkun apostillat jew legalizzat (jekk mhux ġej mill-Unjoni Ewropea);
 2. Dokumenti tal-identità u fotokopji tagħhom;
 3. Fotokopja tad-dokumenti tal-identità tax-xhieda;
 4. Dokumenti oħra skont il-każ.

Il-formoli li hemm bżonn biex taċċessa s-servizzi ta’ din it-taqsima huma;

 • Talba għall-finijiet tal-Artikolu 7(4) tal-Att dwar iż-Żwieġ
 • Dikjarazzjoni għall-finijiet tal-Artikolu 7(5) tal-Att dwar iż-Żwieġ

Iż-żwiġijiet jistgħu jsiru fuq bastimenti tal-passiġġiera rreġistrati f’Malta. Koppji li jixtiequ jiċċelebraw iż-żwieġ tagħhom b’dan il-mod għandhom ikellmu t-taqsima tar-Reġistru taż-Żwiġijiet.

Fil-każijiet kollha, huwa importanti li tagħfas fuq dan il-link …… għal gwida dettaljata qabel ma tissottometti kwalunkwe dokument biex tapplika għall-publikazzjoni tat-tnidijiet.

Unjoni Ċivili

Tliet (3) xhur qabel id-data tal-unjoni ċivili, l-koppja għandha tippreżenta talba għall-pubblikazzjoni tat-tnidijiet tal-unjoni ċivili lir-Reġistru Pubbliku. Il-koppji huma mitluba jċemplu għal appuntament fuq (+356) 2590 4240 jew jibagħtu imejl fuq [email protected] mill-inqas tliet (3) xhur qabel id-data taż-żwieġ, sabiex jagħmlu appuntament. L-imejl għandha tinkludi numru tat-telefon fejn tista’ tiġi kkuntattjata l-koppja.

L-unjoni ċivili tista’ ssir fir-Reġistru taż-Żwieġ kif ukoll f’post pubbliku ieħor diġà approvat mir-Reġistratur taż-Żwiġijiet.

Ir-Reġistratur taż-Żwiġijiet għandu jingħata l-informazzjoni li ġejja:

 1. Il-post fejn ikun ser issir l-unjoni ċivili;
 2. Id-data tal-unjoni ċivili;
 3. Il-kunjom li l-imsieħba jkunu beħsiebhom jużaw wara l-unjoni ċivili inkluż l-isem tal-familja.

Is-sħab fl-unjoni ċivili għandhom jipprovdu:

 1. Ċertifikati tat-twelid (f’każ li l-applikanti ma jkollhomx it-twelid tagħhom irreġistrat fir-Reġistru Pubbliku ta’ Malta). Dan għandu jkun appostillat jew legalizzat (jekk mhux ġej mill-Unjoni Ewropea);
 2. Dokumenti tal-identità u fotokopji tagħhom;
 3. Fotokopja tad-dokumenti tal-identità tax-xhieda;
 4. Dokumenti oħra skont il-każ.

Ħamest (5) ijiem qabel id-data tal-Unjoni Ċivili, il-koppja għandha tikkuntattja lit-taqsima tar-Reġistru taż-Żwieġ.

Il-koppji li jkunu se jidħlu f’Unjoni Ċivili, f’Għawdex, għandhom japplikaw għat tnidijiet tagħhom fir-Reġistru taż-Żwieġ, Victoria, Għawdex.

Il-formoli li hemm bżonn biex taċċessa s-servizzi ta’ din it-taqsima huma;

 • Applikazzjoni għall-finijiet ta’ Sez. 4.2 (a) tal-Att dwar l-Unjonijiet Ċivili, 2014
 • Dikjarazzjoni għall-finijiet ta’ Sez. 4.2 (a) tal-Att dwar l-Unjoni Ċivili, 2014

Formoli

Ikklikkja fuq u agħżel mil-lista fuq il-lemin

Taqsima tan-Notifiki Lokali u Barranin

It-Taqsima tan-Notifiki Lokali u Barranin taċċetta n-notifiki għar-reġistrazzjoni tat-twelid u l-imwiet kollha f’Malta, u n-notifiki tal-istat ċivili taċ-ċittadini Maltin li jseħħu barra.

 

Notifiki Lokali

In-notifika lokali ta’ twelid u mewt li sseħħ f’Malta tista’ ssir fl-uffiċċju tar-Reġistru Pubbliku fl-Isptar Mater Dei, l-Imsida jew fl-uffiċċju tad-dipartiment f’Binja Onda, Triq Aldo Moro, il-Marsa. Twelid u mwiet li jseħħu f’Għawdex jistgħu jiġu nnotifikati fir-Reġistru Pubbliku ta’ Għawdex, Triq ta’ Wara s-Sur, Victoria, Għawdex.

Notifiki lokali jistgħu jsiru wkoll online billi tagħfas fuq https://pubregnotifications.gov.mt/.

Notifiki lokali tat-twelid u l-mewt jistgħu jsiru wkoll permezz tal-posta. Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb mir-Reġistru Pubbliku fuq +356 2590 4200 jew tintbagħat imejl fuq [email protected].

 

Notifiki Barranin

In-notifika ta’ Atti barranin tal-istat ċivili ta’ ċittadin Malti tista’ ssir fl-uffiċċji tar-Reġistru Pubbliku Binja Onda, Triq Aldo Moro, il-Marsa, fir-Reġistru Pubbliku ta’ Għawdex, Triq ta’ Wara s-Sur, Victoria, Għawdex jew f’waħda  mill-missjonijiet barranin Maltin.

 

Ta’ min jinnota li:

 • Dokumenti pubbliċi tal-Unjoni Ewropea m’għandhomx għalfejn jiġu apostillati jew legalizzati bis-saħħa tar-Regolament tal-UE 2016/1191 applikabbli mis-16 ta’ Frar 2019.
 • Dokumenti pubbliċi minn pajjiżi li mhumiex fl-UE għandhom jiġu apostillati jew legalizzati skont il-każ.

Id-dokumenti kollha jinżammu u jiġu ppreservati b’mod indefinit fl-Arkivji tar-Reġistru Pubbliku.

Fil-każijiet kollha, huwa importanti li tagħfas fuq dan il-link …… għal gwida dettaljata qabel ma tissottometti kwalunkwe dokument għar-reġistrazzjoni.

It-Taqsima tar-Reġistrazzjoni

Din it-taqsima tirreġistra l-atti kollha ta’ stat ċivili
(jiġifieri l-atti tat-twelid, taż-żwieġ, tal-unjoni ċivili
u tal-mewt) kemm lokali kif ukoll dawk barranin.

Kull att jiġi vverifikat, ipproċessat u rreġistrat. L-atti kollha jiġu rreġistrati fi ftit jiem. Ir-reġistrazzjoni tal-atti tal-istat ċivili barranin tikkonċerna biss lil ċittadini Maltin li twieldu, iżżewġu jew mietu barra minn Malta. Fejn meħtieġ, ikun hemm bżonn ta’ diversi dokumenti tal-qrati, dokumenti oħra relatati ma’ separazzjonijiet u dokumentazzjoni oħra marbuta mal-ġenituri tat-tfal jew tal-persuna mejta. Dawn jiġu vverifikati, u d-dettalji kkonfermati u proċessati qabel ma sseħħ ir-reġistrazzjoni finali tal-Att.

Kull persuna li jista’ jkollha bżonn tagħmel korrezzjoni jew aġġustament fl-att tal-istat ċivili, tista’ tressaq azzjoni quddiem il-qorti kompetenti f’Malta. Isiru wkoll korrezzjonijiet u aġġustamenti abbażi ta’ noti tal-insinwa kif ukoll formuli tal-applikazzjoni preskritti fil-Kodiċi Ċivili (Kap. 16). Taħt il-kompetenza tat-Taqsima tal-Annotazzjonijiet u l-Aġġustamenti taqa’ wkoll il-leġittimazzjoni ‘per subsequens matrimonium’.

Id-divorzji u l-annullamenti ta’ żwiġijiet miksuba kemm minn qrati Maltin kif ukoll minn qrati barra minn Malta, jistgħu jiġu rreġistrati fir-Reġistru Pubbliku wara li jiġi vverifikat li dawn ikunu konformi mar-rekwiżiti relatati mal-Liġi Maltija.Il-bidliet kollha maħruġa għall-każijiet imsemmija huma mniżżla fil-kolonna tal-Annotazzjonijiet tal-Att relatat mal-Istat Ċivili.

It-Taqsima tal-Annotazzjonijiet u l-Aġġustamenti tagħmel annotazzjonijiet u korrezzjonijiet tar-Reġistru Pubbliku skont id-deċiżjoni tas-sentenza tal-qorti. L-annotazzjoni jew il-korrezzjoni tista’ tiġi inkluża fiċ-ċertifikati tat-twelid, taż-żwieġ jew tal-mewt li ssir referenza għalihom bħala l-Atti tal-Istat Ċivili. Din l-annotazzjoni tista’ twassal għal korrezzjonijiet fiċ-ċertifikat oriġinali.

F’każijiet ta’ koppji li jkunu temmew proċeduri ta’ Separazzjoni Legali, din it-taqsima tagħmel annotazzjonijiet fejn tidħol il-bidla lura għall-kunjom fit-twelid.

In the case of couples who have completed their legal separation procedures, this section annotates the change to their birth surname.

Il-proċess tal-annotazzjonijiet jitlesta fi żmien tlett (3) ijiem minn meta jaslu d-dokumenti relevanti. Iċ-ċertifikat jista’ jiġi ordnat onlajn minn www.certifikati.gov.mt u jintbagħat bil-posta. Ir-Reġistru Pubbliku jipproċessa l-ordni fi żmien sitt (6) ijiem ta’ xogħol mid-data tas-sottomissjoni. 

Wieħed jista’ wkoll jiġbor iċ-ċertifikat mir-Reġistru Pubbliku, Onda Building, Aldo Moro Road, Marsa, MRS 9065 jew mir-Reġistru Pubbliku, Victoria Għawdex.

It-Taqsima tal-Annotazzjonijiet u l-Aġġustamenti hija wkoll responsabbli għall-ħruġ taċ-ċertifikati ta’ koabitazzjoni taħt il-proviżjonijiet tal-Att ta’ Koabitazzjoni (Kap. 571 tal-liġijiet ta’ Malta). L-Att jissodisfa l-ħtiġijiet ta’ koabitanti li ma jixtiqux li jkunu marbuta bi żwieġ jew unjoni ċivili. Dan jipproteġi lill-koabitanti li jikkoabitaw billi jirrikonoxxi legalment id-drittijiet u d-dmirijiet tagħhom.

Fil-każijiet kollha, huwa importanti li tagħfas fuq dan il-link …… għal gwida dettaljata qabel ma tissottometti deċiżjoni ta’ Qorti barranija għar-reġistrazzjoni.

L-Atti kollha tat-twelid, taż-żwieġ u tal-mewt jinżammu fl-arkivji tal-Uffiċċju tar-Reġistru Pubbliku. L-arkivji fihom l-Atti oriġinali ta’ Twelid, Mewt u Żwieġ mill-1863 sal-lum.

L-erba’ reġistri fihom l-Atti kollha tat-twelid, taż-żwieġ, unjonijiet ċivili u tal-mewt li seħħew f’Malta, kif ukoll kull Att ta’ twelid, żwieġ, unjoni ċivili jew mewt ta’ ċittadini Maltin maħruġ jew irreġistrat f’pajjiż barrani minn awtorità kompetenti, sakemm tkun saret talba minn persuna interessata u bil-kundizzjoni li d-Direttur tar-Reġistru Pubbliku jkun sodisfatt bl-awtentiċità tal-att ikkonċernat.

These also include any Act of Birth, Marriage, Civil Union or Death of a citizen of Malta drawn up or registered in a foreign country by a competent authority, provided that there is a request from any person interested and the authenticity of such Act.

Għal aktar informazzjoni dwar Annotazzjonijiet u Aġġustamenti dwar bidla tal-ġeneru u r-rikonoxximent tal-ġeneru ġdid, jekk jogħġbok agħfas hawn.

Identity Malta Agency

Ħinijiet tal-Ftuħ

Reġistru Pubbliku – Mata

It-Tnejn: Mis-07:30 sas-14:00
It-Tlieta: Mis-07:30 sas-14:00
L-Erbgħa: Mis-07:30 sas-14:00

Mit15:00 sas-18:00

Il-Ħamis: Mis-07:30 sas-14:00
Il-Ġimgħa: Mis-07:30 sas-14:00
Is-Sibt: Mis-07:30 sal-11:00

Reġistru Pubbliku – Għawdex | Bejn is-16 ta’ Ġunju u t-30 ta’ Settembru

It-Tnejn: Mis-07:30 sas-12:00
It-Tlieta: Mis-07:30 sas-12:00
L-Erbgħa: Mis-07:30 sas-12:00
Il-Ħamis: Mis-07:30 sas-12:00
Il-Ġimgħa: Mis-07:30 sas-12:00

Reġistru Pubbliku – Għawdex | Bejn l-1 ta’ Ottubru u l-15 ta’ Ġunju

It-Tnejn: Mit-08:00 sas-13:00
It-Tlieta: Mit-08:00 sas-13:00
L-Erbgħa: Mit-08:00 sas-13:00
Il-Ħamis: Mit-08:00 sas-13:00
Il-Ġimgħa: Mit-08:00 sas-13:00

N.B. L-uffiċċji ta’ Għawdex jibqgħu miftuħin sas-2:00pm għal kwalunke informazzjoni mitluba iżda mhux għat-tranżazzjonijiet ta’ flus.

Numri tat-Telefown

 • Customer Care Section: (+356) 2590 4200
 • Registrations Section: (+356) 2590 4220
 • Civil Status and Customer Care Section: (+356) 2590 4230
 • Marriage Registry Section: (+356) 2590 4240
 • Local and Foreign Notifications Section: (+356) 2590 4250
 • Annotations & Adjustments Section: (+356) 2590 4260
 • Gozo Office: (+356) 2215 6382 / (+356) 2215 6383

Indirizz

 • Onda Building, Aldo Moro Road, Marsa, MRS 9065
 • 19, By the Bastion Road, Victoria Gozo