Unit tal-Espatrijati

Il-Unit tal-Espatrijati jieħu ħsieb l-aktar il-proċess legali tal-immigrazzjoni, billi jipproċessa u joħroġ dokumentazzjoni b’rabta mar-residenza. Dan jinvolvi l-implimentazzjoni tal-proviżjonijiet legali fir-rigward tal-libertà tal-moviment taċ-ċittadini tal-UE u regolamenti oħra li jikkonċernaw ċittadini minn pajjiżi terzi.

Iċ-ċittadini tal-UE li jeżerċitaw id-drittijiet li joħorġu mit-Trattat, jinħarġilhom dokument ta’ residenza li jirrifletti l-pożizzjoni ta’ tagħhom f’Malta. Filwaqt li ċittadini ta’ pajjiżi terzi jinħarġilhom permess ta’ residenza li jippermettihom li jirrisjedu legalment f’Malta u jagħtihom

il-fakultà li jivvjaġġaw liberament mingħajr viża fiż-żona Schengen u jaqsmu l-fruntieri esterni tiegħu. Skont l-Att dwar il-Karta tal-Identità (Kap. 258), kemm id-dokument ta’ residenza kif ukoll il-permess ta’ residenza huma dokumenti ta’ identifikazzjoni.

Dritt għal Trattament Ugwali

Iċ-ċittadini kollha ta’ pajjiżi terzi, li jkun qed jirrisjedu u jaħdmu legalment fi Stat Membru, għandhom igawdu sett ta’ drittijiet komuni abbażi ta’ trattament ugwali bħaċ-ċittadini tal-Istat Membru ospitanti.

Iċ-ċittadini kollha ta’ pajjiżi terzi, li jkun qed jirrisjedu u jaħdmu legalment fi Stat Membru, għandhom igawdu sett ta’ drittijiet komuni abbażi ta’ trattament ugwali bħaċ-ċittadini tal-Istat Membru ospitanti.

Id-dritt għal trattament ugwali mhuwiex biss għal dawk iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li ġew ammessi fi Stat Membru abbażi ta’ xogħol, iżda anke għal dawk il-persuni li tħallew jidħlu għal raġunijiet oħra u ngħataw aċċess għas-suq tax-xogħol ta’ dak l-Istat Membru.

Iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi għandhom dritt għal trattament ugwali f’dak li jirrigwardja:

 • il-kundizzjonijiet tax-xogħol, inklużi l-paga, it-tkeċċija, u s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol;
 • il-libertà ta’ assoċjazzjoni, affiljazzjoni u sħubija f’organizzazzjoni li tirrappreżenta l-ħaddiema u l-impjegati jew fi kwalunkwe organizzazzjoni li l-membri tagħha jkollhom impjieg speċifiku;
 • taħriġ edukazzjonali u vokazzjonali.
 • Dan id-dritt għal trattament ugwali japplika biss għal dawk iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li huma impjegati jew li kienu impjegati u ġew irreġistrati bħala qiegħda f’Malta.
  • Dan ma jinkludix:
   • għotjiet ta’ studju jew ta’ manteniment;
   • self jew għotjiet oħra;
  • Taħriġ edukattiv jew vokazzjonali għandu jingħata lil ċittadini ta’ pajjiżi terzi li tħallew jidħlu f’Malta f’konformità mal-Leġislazzjoni Sussidjarja 22;
  • rikonoxximent ta’ diplomi, ċertifikati jew kwalifiki professjonali oħra skont il-leġislazzjoni Maltija;
  • fergħat ta’ sigurtà soċjali (kif definiti fir-Regolament (KE) Nru 883/2004);
  • benefiċċji ta’ taxxa (jekk il-ħaddiem jitqies residenti għall-fini ta’ taxxa fl-Istat Membru kkonċernat);
  • aċċess għal prodotti u servizzi disponibbli għall-pubbliku u l-provvista tagħhom, eskluża l-akkomodazzjoni soċjali;
  • servizzi ta’ konsulenza pprovduti mill-uffiċċji tal-impjiegi.

 

Id-dritt għal trattament ugwali m’għandux jippreġudika d-dritt ta’ Stat Membru li jirtira jew jirrifjuta li jġedded il-permess ta’ residenza maħruġ.

Il-ħruġ ta’ dokumenti ta’ residenza lil ċittadini miż-ŻEE/Żvizzeri u l-membri tal-familja tagħhom

L-Ordni dwar il-Moviment Liberu ta’ Ċittadini tal-Unjoni Ewropea u tal-Membri tal-Familji tagħhom tal-2007 titrasponi d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea 2004/38 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004. Sussegwentement, saru emendi permezz ta’ Avviż Legali 329 tal-2011 u Avviż Legali 107 tal-2012.

Il-leġiżlazzjoni msemmija tagħmel dispożizzjonijiet għall-implimentazzjoni u l-amministrazzjoni tad-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE u tal-EEA biex jeżerċitaw id-dritt tagħhom ta’ moviment liberu. Iċ-ċittadini Żvizzeri u ċittadini tal-UE/taż-ŻEE igawdu wkoll minn moviment liberu fit-territorju tal-UE/taż-ŻEE u l-Iżvizzera, riżultat ta’ ftehim speċjali bejn l-Istati tal-UE/taż-ŻEE u l-Iżvizzera.

Drittijiet ta’ ċittadini taż-ŻEE

Iċ-ċittadini taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) għandhom id-dritt li jirrisjedu f’Malta meta jeżerċitaw id-drittijiet mniżżla fit-Trattat bħala ħaddiema, persuni li jaħdmu għal rashom, persuni jew studenti li huma indipendenti ekonomikament. Dawn id-drittijiet jistgħu jiġu ristretti għal raġunijiet ta’ public policy, sigurtà pubblika, saħħa pubblika jew jekk isiru piż mhux raġonevoli fuq is-sistema tal-assistenza soċjali ta’ Malta.

Membri tal-Familja

Membri tal-familja ta’ ċittadin miż-ŻEE għandhom id-dritt li jingħaqdu u jakkumpanjawh/ha f’Malta. Membri tal-familja huma definiti kif ġej:

il-konjuġi;
it-tfal jew in-neputijiet ta’ ċittadini miż-ŻEE jew dawk tal-konjuġi tiegħu/tagħha, li għandhom taħt il-21 sena jew li huma dipendenti fuqu;
il-ġenituri dipendenti jew in-nanniet taċ-ċittadin miż-ŻEE jew tal-konjuġi tiegħu/tagħha.

Fil-każ ta’ student, il-konjuġi jew it-tfal dipendenti biss ikunu intitolati għal dritt ta’ residenza.

Membri tal-familja oħra (bħal aħwa u kuġini) u l-imsieħba m’għandhomx dritt awtomatiku li jgħixu f’Malta. Sabiex tiġi ffaċilitata t-talba tagħhom għar-residenza, il-membri tal-familja jew l-imsieħba tagħhom iridu jkunu kapaċi juru li huma dipendenti fuq iċ-ċittadin li ġej miż-ŻEE. Fil-każ ta’ sieħeb/ba għandhom juru evidenza dokumentarja li kienu f’relazzjoni fit-tul għal mill-anqas sentejn (2).

Impjieg/impjieg ta’ min jaħdem għal rasu

Iċ-ċittadini miż-ŻEE u l-membri tal-familja tagħhom jistgħu: 

 • jaċċettaw offerti ta’ xogħol u jfittxu impjieg f’Malta; 
 • jaħdmu (kemm bħala impjegat jew bħala impjieg għal rasu); u
 • jwaqqfu negozju.

Persuni ekonomikament awtosuffiċjenti (pensjonanti u persuni rtirati jaqgħu taħt din il-kategorija)

Ċittadin miż-ŻEE mhux bilfors ikollu jaħdem waqt li jkun qed jgħix Malta. Madankollu, sabiex jirrisjedi hawnhekk, irid ikun f’pożizzjoni li jsostni lilu nnifsu u lill-membri tal-familja tiegħu/tagħha li jakkumpanjawh jew li jixtiequ jingħaqdu miegħu f’Malta (mingħajr ma jirrikorru għall-fondi pubbliċi).

Iċ-ċittadin miż-ŻEE irid ikun kopert minn assigurazzjoni kontra l-mard kontra r-riskji kollha sakemm ikun f’Malta u jkollu biżżejjed riżorsi biex ma jkunx ta’ piż fuq l-Istat. F’dan ir-rigward, l-Artikolu 11(5) tal-Ordni, jistabbilixxi li tali livell ta’ riżorsi għandu jkun il-mezz minimu li jiddetermina l-għoti ta’ assistenza soċjali lil ċittadini Maltin. Bħalissa dan għandu jkun kapital ta’ mill-inqas €14,000 jew dħul ta’ kull €92.72 fil-ġimgħa, jew, fil-każ ta’ koppja miżżewġa, kapital ta’ €23,300 jew dħul ta’ €105.93 fil-ġimgħa. Barra minn hekk għal kull dipendent ieħor għandu jiżdied €8.15 (ara https://socialsecurity.gov.mt/en/information-and-applications-for-benefits-and-services/non-contributory-benefits/social-assistance/).

Minkejja l-livell stipulat dwar ir-riżorsi, għandhom ukoll jitqiesu ċ-ċirkostanzi personali tal-membri tal-familja ta’ ċittadin li ġej miż-ŻEE u dawk li jakkumpanjawhom, fir-rigward tad-dritt ta’ residenza tagħhom.

Residenza Permanenti tal-UE

Aġġornata l-aħħar: 10.06.2020

Iċ-ċittadini tal-UE u l-membri tal-familja tagħhom jakkwistaw id-dritt ta’ residenza permanenti f’Malta wara li jkunu legalment għexu f’Malta għal perjodu kontinwu ta’ ħames snin.

Persuna li tapplika għal ċertifikat ta’ reġistrazzjoni għandha l-ewwel tissottometti talba permezz tal-imejl (formola ta’ applikazzjoni disponibbli) u d-dokumentazzjoni neċessarja.  Sussegwentement ikun meħtieġ li tmur personalment fl-uffiċċji tal-Aġenzija sabiex jittieħdulha l-karatteristiċi biometriċi neċessarji (ritratt).

L-identifikazzjoni għandha ssir permezz tal-preżentazzjoni tal-karta tal-identità jew tal-passaport. Dokumenti neċessarji oħra jkunu diġà ġew sottomessi elettronikament, iridu jiġu sottomessi fil-format oriġinali tagħhom. Id-drittijiet dwar kwalunkwe appell rigward id-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE li jkunu ristretti huma disponibbli fil-leġiżlazzjoni sussidjarja 460.17. Tali appell jista’ jiġi ppreżentat lil Bord tal-Appelli dwar l-Immigrazzjoni, 109, Triq Zekka, il-Belt Valletta.

M’hemm l-ebda miżata applikabbli ħlief għal:

– Dokument mitluf – ħlas ta’ €22

– Id-dokument li ssirlu ħsara – ħlas ta’ €16.50

 

M’hemm l-ebda skadenzi. Il-proċedura tkun kompluta, bejn wieħed u ieħor fi żmien erba’ (4) ġimgħat.

 

M’hemm l-ebda approvazzjoni taċita jew approvazzjoni ta’ silenzju amministrattiv. Persuna tista’ ssib rikors fuq proċess amministrattiv mal-Ombudsman. Il-leġiżlazzjoni Maltija tipprovdi għar-reviżjoni tad-deċiżjonijiet amministrattivi skont id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu 12 tal-liġijiet ta’ Malta.

Il-proċedura ssir bl-Ingliż.

 

Jekk ikun hemm dewmien żejjed ġustifikat, l-Aġenzija għandha tinforma b’dan lill-applikant.

Studenti

Ċittadin taż-ŻEE u l-membri tal-familja tiegħu (kif definit hawn fuq) għandhom id-dritt li jirrisjedu f’Malta jekk iċ-ċittadin ikkonċernat ikun qed jsegwi kors edukattiv, inkluż taħriġ vokazzjonali, u jkun irreġistrat f’istituzzjoni edukattiva rikonoxxuta skont l-Att dwar l-Edukazzjoni jew l-Att dwar is-Servizzi tal-Impjieg u t-Taħriġ. Ċittadin taż-ŻEE igawdi minn dan id-dritt ta’ residenza sakemm huwa jkollu biżżejjed riżorsi biex ikun jista’ jmantni lilu nnifsu u lill-membri tal-familja tiegħu/tagħha, mingħajr ma jirrikorri għal fondi pubbliċi, u jkollu assigurazzjoni tal-mard kontra r-riskji kollha f’Malta.

Ċertifikati ta’ reġistrazzjoni nazzjonali taċ-ċittadini tal-UE

Aġġornata l-aħħar: 10.06.2020

Wara tliet xhur, il-pajjiż ospitanti jista’ jitlob liċ-ċittadini tal-UE jirreġistraw ir-residenza tagħhom u jipprovdu provi li sabu impjieg, qegħdin jieħdu xi forma ta’ edukazzjoni jew taħriġ, li għandhom ir-riżorsi neċessarji sabiex jgħixu eċċ. Mhux il-pajjiżi kollha tal-UE jimponu dan ir-rekwiżit.

Persuna li tapplika għal ċertifikat ta’ reġistrazzjoni għandha l-ewwel tissottometti talba permezz tal-imejl (formola ta’ applikazzjoni disponibbli – Employment/Self-employment; Study; Economic self-sufficiency; Family members) u d-dokumentazzjoni neċessarja.  Sussegwentement ikun meħtieġ li tmur personalment fl-uffiċċji tal-Aġenzija sabiex jittieħdulha l-karatteristiċi biometriċi neċessarji (ritratt).

L-identifikazzjoni għandha ssir permezz tal-preżentazzjoni tal-karta tal-identità jew tal-passaport. Dokumenti neċessarji oħra jkunu diġà ġew sottomessi elettronikament, iridu jiġu sottomessi fil-format oriġinali tagħhom. Id-drittijiet dwar kwalunkwe appell rigward id-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE li jkunu ristretti huma disponibbli fil-leġiżlazzjoni sussidjarja 460.17. Tali appell jista’ jiġi ppreżentat lil Bord tal-Appelli dwar l-Immigrazzjoni, 109, Triq Zekka, il-Belt Valletta.

M’hemm l-ebda miżata applikabbli ħlief għal:

– Dokument mitluf – ħlas ta’ €22

– Id-dokument li ssirlu ħsara – ħlas ta’ €16.50

 

M’hemm l-ebda skadenzi. Il-proċedura tkun kompluta, bejn wieħed u ieħor fi żmien erba’ (4) ġimgħat.

 

M’hemm l-ebda approvazzjoni taċita jew approvazzjoni ta’ silenzju amministrattiv. Persuna tista’ ssib rikors fuq proċess amministrattiv mal-Ombudsman. Il-leġiżlazzjoni Maltija tipprovdi għar-reviżjoni tad-deċiżjonijiet amministrattivi skont id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu 12 tal-liġijiet ta’ Malta.

Il-proċedura ssir bl-Ingliż.

 

Jekk ikun hemm dewmien żejjed ġustifikat, l-Aġenzija għandha tinforma b’dan lill-applikant.

Il-Unit tal-Espatrijati toħroġ permess ta’ residenza, f’format ta’ kard li jkun fiha karatteristiċi bijometriċi, li tagħti d-dritt lil ċittadini ta’ pajjiżi terzi jirrisjedu legalment f’Malta.

Il-permess ta’ residenza jispeċifika l-għan tal-permess sabiex id-detentur jibqa’ f’Malta, u dan jista’ jinkludi l-każijiet li ġejjin:

 1. Single Permit;
 2. Impjieg għal rasu;
 3. Awtosuffiċjenza Ekonomika;
 4. Studju u riċerka;
 5. Membri tal-familja;Residenza fit-tul;
 6. Eżenzjoni skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali;
 7. Impjieg bi kwalifiki għolja;Trasferiment intra-azjendali;
 8. Refuġjati, protezzjoni sussidjarja u SRA;
 9. Raġunijiet oħra.

Temporanji

Applikazzjonijiet ghal permess ta’ Residenza minn applikanti ta’ pajjizi Terzi li jistghu jaqghu that wahda mill-kategoriji li hawn isfel, jridu jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom billi jagħfsu hawn http://noneu.identitymalta.com

Għal iktar informazzjoni kif jintuża dan is-sit jekk jogħgbok agħfas hawn

 • Sieheb/ Siehba
 • Ragunijiet ta’ Sahha
 • Skopijiet Religjuzi
 • Vittmi ta’ Traffikar Uman
 • Xoghol ta’ Volontarjat
 • Haddiema Stagjonali
 • Haddiema Stazzjonati

Single Permit

Single Permit jawtorizza liċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi biex jirrisjedu legalment u jaħdmu f’Malta għal perijodu definit li jista’ jiġġedded. Tali applikazzjoni tiġi pproċessata permezz ta’ applikazzjoni waħda, li tinkludi l-applikazzjoni ta’ permess ta’ xogħol u ta’ residenza.

Impjieg għal rasu (Pajjiżi Terzi)

Applikazzjonijiet ta’ tiġdid għal persuni li jaħdmu għal rashom għandhom jiġu sottomessi permezz tal-portal diġitali, li jista’ jiġi aċċessat permezz ta’ https://singlepermit.gov.mt/. L-applikanti jinħtieġ li jilloggjaw permezz tal-eID tagħhom sabiex jaċċessaw dan il-portal. Id-dokument ta’ linji gwida dwar kif għandu jkun utilizzat dan il-portal jista’ jitniżżel mill-istess sit, u l-applikant ikun jista’ jsegwi pass pass il-proċess ta’ kif wieħed għandu jissottometti applikazzjoni.

Applikanti ġodda jew applikanti Still Abroad jistgħu jibagħtu imejl fuq [email protected] biex ikunu gwidati aħjar.

Impjieg – Inqas minn Sitt Xhur (Pajjiżi Terzi)

Applikazzjonijiet għall-Impjieg ta’ Ċittadini minn Pajjiżi Terzi għal perjodu ta’ inqas minn Sitt (6) xhur għandhom jiġu sottomessi permezz tal-portal minn min iħaddem. Il-portal jista’ jiġi aċċessat permezz ta’ https://singlepermit.gov.mt/

Id-dokument ta’ linji gwida dwar kif għandu jkun utilizzat dan il-portal jista’ jitniżżel mill-istess sit, u l-applikant ikun jista’ jsegwi pass pass il-proċess ta’ kif wieħed għandu jissottometti applikazzjoni.

Awtosuffiċjenza Ekonomika

Ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jippjanaw li jissottomettu applikazzjoni għal permess ta’ residenza temporanja abbażi ta’ awto-suffiċjenza ekonomika (irreferi għal formola u checklist) għandu jkollhom awtorizzazzjoni valida biex jirrisjedu f’Malta. Din l-awtorizzazzjoni tista’ tkun fil-forma ta’ permess ta’ residenza jew viża. L-applikazzjonijiet jistgħu jiġu sottomessi minn benefiċjarji ta’ programmi ta’ residenza b’investiment jew programmi ta’ taxxa, li jinkludu l-Global Residence Programme, il-Malta Residence and Visa Programme, Malta Retirement Programme u Acquisition of Citizenship.

Għal aktar informazzjoni tista’ tidħol fuq dawn is-siti:
https://cfr.gov.mt/en/inlandrevenue/itu/Pages/Global-Residence-Programme-Rules.aspx

https://residencymalta.gov.mt/

https://cfr.gov.mt/en/inlandrevenue/itu/Pages/Malta-Retirement-Programme.aspx

https://komunita.gov.mt/en/

Applikanti jistgħu jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom billi jagħfsu fuq il-link u jagħżlu Formola K.

Studju, Riċerka, Taħriġ u Servizz Volontarju fil-proġett ta’ mobbiltà għaż-żgħażagħ

Permessi ta’ residenza jinħarġu lil ċittadini ta’ pajjiżi terzi għal skop ta’ studju, riċerka, taħriġ u servizz volontarju (fil-proġett ta’ mobilità għaż-żgħażagħ) skont id-dispożizzjonijiet tal-Leġiżlazzjoni Sussidjarja 217.22.

Studenti

Studenti jridu jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom billi jagħfsu hawn http://noneu.identitymalta.com

Għal iktar informazzjoni kif jintuża dan is-sit jekk jogħgbok agħfas hawn

Dawn ir-regolamenti japplikaw għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi, li jkunu aċċettati minn istituzzjoni liċenzjata mill-Kummissjoni Nazzjonali għal Edukazzjoni Avvanzata u Għolja biex jagħmlu kors ta’ studju full-time li jwassal għal kwalifika ta’ edukazzjoni għolja. Il-kwalifika għandha tkun rikonoxxuta mill-Malta Qualification Recognition Information Centre fil-livell 5 tal-MQF. Il-korsijiet jistgħu jinkludu wkoll programm preparatorju li jwassal għall-kwalifika ta’ edukazzjoni ogħla. Ċittadini ta’ pajjiżi terzi li huma eżentati mill-Viża għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għal permess ta’ residenza fi żmien tliet xhur mid-data tad-dħul tagħhom fit-territorju tal-Unjoni Ewropea. Ċittadini oħra mhux Ewropej li jeħtieġu viża biex jivvjaġġaw lejn iż-żona Schengen, għandu jkollhom viża maħruġa għal skopijiet ta’ edukazzjoni. L-applikazzjonijiet għandhom jiġu sottomessi mill-applikant personalment waqt li jkunu f’Malta.

Il-permessi ta’ residenza jingħataw ukoll għal skop ta’ studju kull meta l-livell tal-kors ma jaqax taħt il-livelli speċifikati fil-Leġislazzjoni Sussidjarja 217.22.

Raġunijiet ta’ saħħa

Iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jiġu Malta għal trattament mediku jistgħu jingħataw permess ta’ residenza, kemm-il darba d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa tiġi ppreżentata lill-Aġenzija Identity Maltija./p>

Membri tal-familja

Persuni li jikkwalifikaw taħt il-kundizzjonijiet stipulati fil-Leġislazzjoni Sussidjarja 217.06 jinħarġilhom permess ta’ residenza għal skop ta’ riunifikazzjoni tal-familja mal-isponsor, li jkun diġà għandu fil-pussess tiegħu permess ta’ residenza f’Malta. Din il-leġislazzjoni tinsab fuq https://legislation.mt/eli/sl/217.6/eng/pdf

F’każi ta’ membri tal-familja li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet stipulati f’din il-leġislazzjoni, jistgħu jingħataw permess ta’ residenza biex jgħixu f’Malta kemm-il darba jissodisfaw il-kriterji mniżżla fil-politika relatata mal-membri tal-familja. Il-politika tal-membri tal-familja tista’ tiġi aċċessata permezz ta’ dan il-link.

Residenza fit-tul

Ċittadini ta’ pajjiżi terzi li (i) kienu legalment u kontinwament residenti f’Malta għal perjodu ta’ ħames (5) snin jew aktar, (ii) ikollhom riżorsi stabbli u regolari, (iii) ikollhom l-akkomodazzjoni tagħhom stess u (iv) jissodisfaw il-miżuri ta’ integrazzjoni (elenkati fil-Leġiżlazzjoni Sussidjarja 217.05), jistgħu japplikaw għall-istatus ta’ residenza fit-tul (irreferi għaċ-checklist). L-istatus ta’ residenti fit-tul huwa permanenti u l-permess ta’ residenza jinħareġ għal periodu ta’ ħames (5) snin.

Talbiet għal Permess ta’ Residenza fit-Tul għandhom jiġu sottomessi permezz tal-imejl lil [email protected]

Sieħeb/sieħba

Din l-applikazzjoni hija maħsuba għal Ċittadini minn Pajjiżi Terzi li huma f’relazzjoni de facto ma’ Ċittadin Malti. L-applikanti li jipprovdu evidenza li qegħdin f’relazzjoni stabbli huma eliġibbli biex japplikaw għal dan l-istatus.

Evidenza tista’ tinkludi:

 1. Kontijiet ta’ servizzi ta’ utilità
 2. Ftehim ta’ kiri u/jew Ftehim ta’ xiri
 3. Dikjarazzjonijiet bankarji (li juru tranżazzjonijiet bejn kontijiet jew prova ta’ kont(ijiet) bankarju/i konġunt/i)
 4. Biljetti tal-ajru
 5. Ritratti datati
 6. Affidavits ġuramentati minn membri tal-familja li jistgħu jixhdu dwar din ir-relazzjoni fit-tul
 7. Dokumenti oħra bħala evidenza kif jista’ jintalab mill-Aġenzija Identità Malta

L-Aġenzija Identità Malta tirriżerva d-dritt li tagħmel intervisti kif meħtieġ biex tipprova u/jew tinvestiga l-veraċità tal-istatus ta’ sħubija ta’ din il-koppja.

L-applikanti li jingħataw dan l-istatus ma jistgħux jaħdmu għall-ewwel sentejn li jkollhom dan it-tip ta’ permess. Jekk iċ-Ċittadin ta’ Pajjiż Terz ikun jixtieq jaħdem, l-imgħallem prospettiv irid jissottometti applikazzjoni għal Single Permit.

Matul l-ewwel sentejn, il-Permessi ta’ Residenza jingħataw għal perjodu ta’ sitt xhur. Dan jista’ jiġġedded meta tiġi ppreżentata applikazzjoni għal tiġdid.

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom online billi jagħfsu fuq il-link u jagħżlu l-Formola O.

Eżenzjoni skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali

Applikazzjoni għal permess ta’ residenza sottomess minn persuni li mhumiex ċittadini tal-UE għall-fini ta’ Status ta’ Persuna Eżentata (Konjuġi ta’ Ċittadin Malti minn barra l-UE – Formola E) skont l-Artikolu 4 tal-Att dwar l-Immigrazzjoni – Kapitolu 217 Liġijiet ta’ Malta. Dawn l-applikanti huma soġġetti għal intervista. Talbiet għal appuntament għandhom jintbagħtu bil-posta elettronika fuq [email protected].

Impjieg bi kwalifiki għolja

Iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta’ dħul u residenza għall-fini ta’ impjieg bi kwalifiki għolja (Leġiżlazzjoni Sussidjarja 217.15, li jimplimentaw id-Direttiva tal-Kunsill tal-UE 2009/50/KE) għandhom ikollhom permess ta’ residenza li jissejjaħ EU Blue Card.

 • Key Employee Initiative

Il-Key Employee Initiative hija skema nazzjonali li tgħaġġel il-proċess tal-applikazzjoni għal Single Permit għal professjonijiet speċjalizzati ħafna.

Min huwa eliġibbli biex japplika taħt l-inizjattiva ewlenija tal-impjegati?

 • Key Employee huwa persuna b’ħiliet għolja u li hija kruċjali fit-tmexxija ta’ organizzazzjoni.
 • Għall-finijiet ta’ din l-inizjattiva, l-impjegat irid ikollu mill-inqas €30,000 bħala salarju annwali bażiku.
 • Key Employees għandhom jokkupaw karigi maniġerjali jew karigi tekniċi għoljin li jeħtieġu kwalifiki suffiċjenti jew esperjenza adegwata f’diversi setturi tal-impjiegi. 
 •  Dawn il-persuni jista’ jkollhom kuntratt ta’ impjieg definit jew indefinit.

Trasferimenti Intra-Azjendali

Trasferiment intra-azjendali huwa secondment temporanju għal finijiet ta’ xogħol u ta’ taħriġ ta’ ċittadin ta’ pajjiż terz (TCN) minn impriża stabbilita barra minn Malta lil entità lokali li hija parti mill-istess impriża. It-trasferiment jista’ jsir ukoll minn entità stabbilita fi Stat Membru ieħor tal-UE lil entità ospitanti f’Malta. L-ammissjoni ta’ dawn il-persuni hija rregolata mil-Leġiżlazzjoni Sussidjarja 217.21.

Ħaddiema staġjonali

Ħaddiema staġjonali li huma ċittadini ta’ pajjiżi terzi jista’ jinħarġilhom permess ta’ residenza għall-fini ta’ impjieg kemm-il darba jissodisfaw il-kundizzjonijiet deskritti fil-Leġiżlazzjoni Sussidjarja 217.20.

Ħaddiema stazzjonati

Impjegat Stazzjonat f’Malta huwa impjegat ta’ ażjenda barranija li normalment ma jkunx jaħdem f’Malta imma li għal perjodu ta’ żmien limitat jintbagħat minn ażjenda barranija biex jaħdem Malta. Għal aktar informazzjoni dwar impjegati stazzjonati wieħed jista’ jirreferi għal din il-link

Dawn il-ħaddiema huma mitluba jirreġistraw il-pożizzjoni tagħhom mad-Dipartiment għall-Affarijiet Industrijali u tal-Impjieg billi timtela din il-formola. L-Aġenzija Identità Malta toħroġ Permess ta’ Residenza li jirrifletti tali pożizzjoni u għall-perjodu indikat mill-istess pożizzjoni, kemm-il darba l-ħaddiema jipprovdu d-dokumentazzjoni neċessarja mid-Dipartiment għall-Affarijiet Industrijali u tal-Impjieg (DIER) u jissottomettuha online flimkien mal-applikazzjoni tagħhom.

Ħaddiema stazzjonati għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom billi jagħfsu fuq il-link u jagħżlu l-Formola O.

Refuġjati u Protezzjoni Sussidjarja

Applikazzjoni għal permess ta’ residenza minn persuni li mhumiex ċittadini tal-UE li jirrisjedu f’Malta taħt Protezzjoni Internazzjonali/Umanitarja. Dawn l-applikazzjonijiet (Formola I) iridu jiġu sottomessi personalment fl-uffiċċju tal-Aġenzija Identità Malta f’Ħal Far.

SRA (Specific Residence Authorisation)

Persuni li kellhom status ta’ Protezzjoni Umanitarja Temporanja u applikanti oħra li jissodisfaw il-kriterji kif elenkati fil-Politika tal-SRA jistgħu japplikaw għat-tiġdid ta’ din l-awtorizzazzjoni. Formoli meħtieġa għall-applikazzjoni tal-SRA huma SRA Formola H, Formola tal-GDPR, il-formola ID1A u d-Dikarazzjoni tal-Kirja u jistgħu jitniżżlu online mis-Sezzjoni tal-Formoli tal-Applikazzjoni, isfel nett f’din il-paġna  [SRA Policy & Checklist]. Dawn l-applikazzjonijiet iridu jiġu sottomessi personalment fl-uffiċċju tal-Aġenzija Identità Malta f’Ħal Far.

Raġunijiet oħra

Jista’ jkun hemm raġunijiet oħra li jistgħu jiġġustifikaw il-ħruġ ta’ permess ta’ residenza u t-talbiet rilevanti jiġu evalwati każ każ.

Tmiem il-Perjodu tal-Applikazzjoni

It-30 ta’ Ġunju 2021 kienet id-data tal-iskadenza għas-sottomissjoni ta’ applikazzjonijiet għal dokument ta’ residenza skont id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim dwar il-Ħruġ bejn l-UE u r-Renju Unit u l-leġiżlazzjoni Maltija (Leġiżlazzjoni Sussidjarja 217.25) miċ-ċittadini eliġibbli kollha tar-Renju Unit, jiġifieri dawk il-persuni li kienu qegħdin jirrisjedu f’Malta sal-31 ta’ Diċembru 2020.

Dawk il-membri tal-familja li għandhom id-dritt għall-imsemmi status ta’ benefiċjarju kif imniżżel fil-Ftehim, xorta jistgħu japplikaw fil-perjodu ta’ żmien applikabbli hekk kif speċifikat fl-istess Ftehim.

Kif stipulat fl-imsemmi Ftehim, talbiet eċċezzjonali li jiġu sottomessi wara d-data tal-iskadenza, ikunu ammissibbli biss jekk ikun hemm evidenza ċara u raġunijiet raġonevoli fid-dawl li ma ġietx irrispettata dik id-data. Dawn se jiġu evalwati mill-Aġenzija Identity Malta fuq bażi individwali u jiddependu fuq iċ-ċirkostanzi li wasslu biex is-sottomissjoni ssir tard.

Ftehim dwar il-Ħruġ bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit – Perjodu ta’ Tranżizzjoni

Fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea, iċ-ċittadini tar-Renju Unit u l-membri tal-familja tagħhom li jirrisjedu f’Malta jistgħu jibqgħu jgħixu f’Malta skont il-kundizzjonijiet imniżżla fil-Ftehim dwar il-Ħruġ u l-leġiżlazzjoni nazzjonali.

F’dan ir-rigward, il-Gvern ta’ Malta ppubblika avviż legali li jirregola l-istatus ta’ residenza taċ-ċittadini tar-Renju Unit wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE.

Ċittadini tar-Renju Unit, li se jkunu residenti f’Malta abbażi tad-drittijiet tat-Trattat bħala ċittadini tal-UE qabel jew fl-aħħar jum tal-perjodu ta’ tranżizzjoni, se jkunu intitolati li jkomplu jirrisjedu f’Malta u joħorġu liberament ‘il barra mill-pajjiż, kif ukoll se jkunu intitolati għal drittijiet assoċjati oħra, kif speċifikat fil-Ftehim. Id-drittijiet imsemmija huma estiżi wkoll għall-membri tal-familja, li jaqgħu taħt id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim dwar il-Ħruġ. Madankollu, il-membri tal-familja, minbarra t-tfal, ikunu koperti biss mid-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Ftehim jekk ir-relazzjoni tagħhom kienet tibda qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ transizzjoni.

Ċittadini tar-Renju Unit li se jkunu residenti f’Malta matul il-perjodu ta’ tranżizzjoni (bejn l-1 ta’ Frar 2020 u l-31 ta’ Diċembru 2020 sakemm ir-Renju Unit u l-UE ma jaqblux li jestendu dan il-perjodu) jistgħu japplikaw għall-istatus ta’ residenza ġdida tagħhom wara tliet (3) xhur mill-wasla tagħhom f’Malta u qabel it-30 ta’ Ġunju 2021.

Ċittadini tar-Renju Unit u l-membri tal-familja tagħhom li ma kinux residenti f’Malta qabel id-data tal-ħruġ, iżda li se jaslu fil-pajjiż sal-31 ta’ Diċembru 2020 se jibbenefikaw ukoll mid-drittijiet previsti fil-Ftehim dwar il-Ħruġ.

Applikanti li għandhom id-dritt li jibdew ir-residenza wara l-31 ta’ Diċembru 2020 għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom jew fi żmien tliet (3) xhur mill-wasla tagħhom f’Malta jew qabel it-30 ta’ Ġunju 2021, skont liema data tiġi l-aktar tard.

Fil-ġimgħat li ġejjin l-Aġenzija Identity Malta se tkun qed tilħaq lil dawk kollha li potenzjalment huma benefiċjarji li għandhom dokument ta’ residenza validu. Il-proċess tal-applikazzjoni biex jinbidel l-istatus tiegħu se imqassam u mhux se jkun hemm tariffi tal-ipproċessar meta ssir applikazzjoni għad-dokument il-ġdid. L-applikanti jkunu jridu jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom personalment billi jmorru fit-Taqsima tal-Espatrijati ta’ Identity Malta fi Triq il-Wied, l-Imsida fid-dati indikati fl-ittra li se jkunu qed jirċievu. L-applikanti li jirrisjedu f’Għawdex jeħtieġ li japplikaw fit-Taqsima tal-eResidence, Pjazza San Franġisk, ir-Rabat, Għawdex.

F’dan ir-rigward, dokument ta’ residenza validu għal perjodu ta’ għaxar snin se jinħareġ lill-benefiċjarji msemmija u jiġġedded awtomatikament mal-applikazzjoni, sakemm il-kundizzjonijiet relatati jibqgħu rispettati.

Id-dokument eżistenti għandu jibqa’ validu sakemm jinħareġ id-dokument ta’ residenza l-ġdid.

Iċ-ċittadini tar-Renju Unit u l-membri tal-familja tagħhom li jaslu Malta matul il-perjodu ta’ tranżizzjoni jistgħu jagħmlu appuntament permezz tal-email fuq [email protected] u sussegwentement jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom personalment fit-Taqsima tal-Espatrijati, Sezzjoni tal-UE, Triq il-Wied, l-Imsida, fit-Tieni Sular.

Ħaddiema tar-Renju Unit li, qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ tranżizzjoni, kienu impjegati jew jaħdmu għal rashom f’Malta waqt li kienu għadhom residenti fir-Renju Unit, u li kienu jirritornaw mill-inqas darba fil-ġimgħa bħala regola, jeħtieġ li japplikaw għad-dokument tal-ħaddiem relattiv sabiex ikomplu b’din l-attività. L-imsemmi dokument se jirrifletti l-istatus tagħhom kif previst fl-Artikolu 26 tal-Ftehim dwar il-Ħruġ bejn l-UE u r-Renju Unit.

F’każ li jkun ikkonfermat li fil-fatt qed isegwu attività bħal din, dawn se jinħarġilhom dokument armonizzat (kif stabbilit bid-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni C (2020) 1114 tal-Kummissjoni Ewropea) li jiċċertifika l-istatus tagħhom.

Applikazzjoni għal Single Permit

Single Permit jawtorizza liċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi biex jgħixu legalment u jaħdmu f’Malta għal perijodu definit, li jista’ jiġġedded aktar. Skont il-Leġiżlazzjoni Sussidjarja 217.17, iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi jistgħu jippreżentaw applikazzjoni waqt li jkunu jew għadhom barra mill-pajjiż jew joqogħdu legalment fit-territorju Malti.

L-applikazzjonijiet għal permess ta’ residenza għandhom jiġu approvati minn min iħaddem u l-permess ma jibqax japplika jekk l-applikant ma jibqax jibqa’ fl-impjieg speċifikat.

Single Permit ma jippermettix lid-detentur:
• Li jagħmel xogħolijiet bi ħlas minn terzi apparti mill-employer identifikat fil-permess ;u
• Li jagħmel xogħol mhux awtorizzat u mhux relatat mal-attività speċifika tal-impjieg indikata fl-applikazzjoni tagħhom.

Ċittadini ta’ pajjiżi terzi li japplikaw biex jirrisjedu f’Malta għal xogħol speċifiku.

Stadju 1 – Applikazzjoni
L-applikanti jridu jimlew il-formola CEA C u l-formola ID 1A u jissottomettu d-dokumenti meħtieġa (kif deskritt fiċ-checklist relatata).Il-Unit tal-Espatrijati tirċievi applikazzjonijiet mit-Tnejn sal-Ħamis bejn is-07:30AM u l-11:30AM. L-applikanti jridu jħallsu miżata ta’ €280.50 u l-ħlasijiet jiġu aċċettati biss permezz ta’ flus kontanti jew ċekk (pagabbli lill-Aġenzija Identity Malta).

Stadju 2 – Proċess tal-Applikazzjoni
Ladarba d-dokumenti jiġu ppreżentati lill-Aġenzija Identity Malta u tittieħed l-informazzjoni bijo-metrika tal-applikant, dan jingħata Riċevuta Interim.
L-Irċevuta Interim tippermetti lill-applikanti sabiex jirrisjedu legalment f’Malta sakemm tittieħed deċiżjoni dwar l-applikazzjoni tagħhom, madankollu, din ma tippermettix li l-applikanti jaħdmu. Barra minn hekk, jekk id-detentur tal-irċevuta interim iħalli Malta, id-dokument ma jkunx validu għad-dħul mill-ġdid tiegħu/tagħha f’Malta.
L-applikanti jkollhom jimlew il-formola CEA C u l-formola ID 1A u jissottomettu d-dokumenti meħtieġa, kif deskritt fiċ-checklist.
Id-dispożizzjonijiet tal-Avviż Legali 160 tal-2014 jippermettu perijodu ta’ erba’ (4) xhur għall-ipproċessar tal-applikazzjonijiet.
Wara li tiġi vvettjata l-applikazzjoni u ssir il-konsultazzjoni mal-partijiet interessati l-oħra (primarjament il-Jobsplus u l-Pulizija tal-Immigrazzjoni), jinħareġ Single Permit lill-applikanti li jgħaddu.

Stadju 3 – Il-ġbir tal-kards u l-bidu tal-impjieg
Ladarba d-dokumenti jiġu vvettjati u l-applikazzjoni għal Single Permit tiġi approvata, l-Aġenzija Identity Malta tibgħat ittra lill-applikant sabiex jiġbor il-kard.
Meta tinġabar, id-detentur jista’ jibda jaħdem mill-ewwel u min iħaddem huwa legalment marbut li jibgħat l-Engagement Form lil Jobsplus fl-istess ġurnata.

Noti
• L-Aġenzija Identity Malta taċċetta biss applikazzjonijiet kompluti u żżomm kopji attestati tal-oriġinali kull meta ma jkunx possibbli li jinżammu d-dokumenti oriġinali.
• Jekk ikun meħtieġ, l-Aġenzija Identity Malta u partijiet interessati oħra jirriżervaw id-dritt li jitolbu aktar informazzjoni.
• It-talbiet dwar il-proċess tal-applikazzjoni jistgħu jsiru biss minn min iħaddem jew mill-applikanti nfushom.
• L-Aġenzija Identity Malta tirriżerva d-dritt li teskludi l-applikanti u employers jekk tingħata informazzjoni falza jew qarrieqa.

Jekk l-applikant ikun għadu ma wasalx Malta, min iħaddem jista’ jissottometti applikazzjoni għal single permit f’ismu/isimha.

Applikazzjoni għal Single Permit għal applikant li jkun għadu ma wasalx Malta

Stadju 1 – Applikazzjoni
L-applikanti jridu jimlew il-formola CEA C u jissottomettu d-dokumenti meħtieġa (kif deskritt fiċ-checklist relatata).
Il-Unit tal-Espatrijati tirċievi applikazzjonijiet mit-Tnejn sal-Ħamis bejn is-07:30AM u l-11:30AM. L-applikanti jridu jħallsu miżata ta’ €280.50 u l-ħlasijiet jiġu aċċettati biss permezz ta’ flus kontanti jew ċekk (pagabbli lill-Aġenzija Identity Malta).

Stadju 2 – Proċess tal-Applikazzjoni
Jekk l-applikazzjoni tiġi approvata l-Aġenzija Identity Malta tibgħat ittra ta’ stedina uffiċjali. Fi żmien 60 ġurnata tad-data li jkun hemm fuq l-ittra, l-applikant li jinħtieġ viża biex jidħol fit-territorju Schengen għandhom jippreżentaw din l-ittra flimkien mal-applikazzjoni tagħhom għall-viża u dokumenti oħra lill-Konsulat Malti jew lill-Ambaxxata Maltija. L-ittra ta’ stedina se tinkludi struzzjonijiet u kundizzjonijiet dwar kif l-applikant jista’ jiġi Malta sabiex ilesti l-applikazzjoni għal Single Permit. Id-dispożizzjonijiet tal-Avviż Legali 160 tal-2014 jippermettu perijodu ta’ erba’ (4) xhur għall-ipproċessar tal-applikazzjonijiet.

Stadju 3 – L-iffinalizzar tal-Applikazzjoni
Ladarba jsiru l-verifiki u l-evalwazzjonijiet kollha meħtieġa, l-applikanti jkunu jistgħu jiġu Malta jekk kemm-il darba jkollhom fil-pussess tagħhom l-awtorizzazzjoni meħtieġa biex jidħlu fit-territorju Schengen.
Mal-wasla tagħhom, l-applikanti jkollhom bżonn li jiffinalizzaw l-applikazzjoni tagħhom lokalment u jiġu tinħarġilhom awtorizzazzjoni temporanja biex jaħdmu sakemm il-permess ta’ residenza (f’format ta’ kard) jinħareġ.

L-awtorizzazzjoni temporanja għax-xogħol tingħata fuq id-dispożizzjoni li min iħaddem, li oriġinarjament approva l-applikazzjoni, huwa legalment marbut li jibgħat l-Engagement Form lil Jobsplus fl-istess ġurnata.
L-awtorizzazzjoni temporanja għax-xogħol mhijiex sostitut għall-permess uniku. Id-dokument ma jkunx tajjeb għall-ivvjaġġar u n-nuqqas ta’ konformità mal-kundizzjonijiet stipulati jirriżulta fir-revoka tal-permess.

Is-Single Permit jiġġedded kull sena u l-applikanti jinħtieġ li jissottomettu applikazzjoni għal tiġdid fi żmien 90 jum mid-data tal-iskadenza. It-tiġdid tal-applikazzjonijiet jista’ jitressaq biss waqt li l-permess attwali tagħhom ikun għadu validu.

Jekk id-detentur tal-permess japplika fi stadju tard ħafna, il-karta ta’ residenza tinġabar fil-ħin tal-applikazzjoni u l-applikant jinħariġlu permess intermi sabiex ikun jista’ jgħix u jaħdem f’Malta. Dan id-dokument se jippermetti lill-applikant li jkompli jaħdem, madankollu dan mhux dokument tajjeb għall-ivjaġġar. L-applikanti huma avżati biex ma jagħmlu l-ebda arranġament tal-ivvjaġġar qabel ma jinħareġ il-permess ta’ residenza tagħhom.

Id-detenturi tal-karti ta’ residenza li bidlu l-indirizz residenzjali tagħhom jeħtieġu li jirreġistraw l-indirizz il-ġdid tagħhom fi żmien ġimgħa (1) u jippreżentaw id-dokumenti li ġejjin:

 1. Applikazzjoni għal tibdil ta’ indirizz, permess mitluf, misruq jew difettuż jew kaz ieħor

L-applikanti jkollhom iħallsu miżata ta’ applikazzjoni ta ‘ €27.50.

Il-validità tas-Single Permit tiddependi fuq il-kundizzjonijiet stabbiliti meta l-permess ikun inħareġ oriġinarjament, inkluż l-impjieg speċifiku li jkun sar. Konsegwentement, il-permess ma jibqax validu jekk l-applikant ibiddel l-impjieg.

Fl-eventwalità ta’ tmiem ta’ impjieg, min iħaddem għandu jissottometti Formola tat-Tmiem tal-Impjieg lil Jobplus fi żmien erbat (4) ijiem mid-data tat-tmiem (skont l-Avviż Legali 426/12) u jinforma lill-Aġenzija Identity Malta fuq [email protected]

Key Employee Initiative

Il-Key Employee Initiative tipprovdi servizz fast-track lil ċittadini
li ġejjin minn pajjiżi terzi u li huma speċjalizzati u impjegati f’Malta.
Din l-iskema tiffaċilita l-ħruġ ta’ permess ta’ residenza jew tax-xogħol
lil impjegati prospettivi, li taħt ċirkostanzi normali jsir fi żmien ħamest
ijiem ta’ xogħol, minn meta l-applikant ikun issottometta l-applikazzjoni.

Din l-iskema hija applikabbli għal postijiet maniġerjali jew tekniċi ħafna li jeħtieġu kwalifiki rilevanti jew esperjenza adegwata relatata mal-impjieg li qed jiġi offrut. L-applikanti jridu jipprovdu informazzjoni lis-sezzjoni tal-Espatrijati fi ħdan l-Aġenzija Identity Malta biex tikkonferma l-kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà li ġejjin:

 1. Salarju gross annwali ta’ mill-inqas €30,000 fis-sena;
 2. Kopji attestati tal-kwalifiki rilevanti, warrants jew esperjenza tax-xogħol meħtieġa;
 3. Dikjarazzjoni minn min iħaddem li tiddikjara li l-applikant għandu l-kredenzjali meħtieġa biex iwettaq id-dmirijiet assenjati lilu.

L-inizjattiva KEI hija estiża wkoll għal innovaturi involuti fi proġetti ta’ start-up li huma speċifikament approvati mill-Malta Enterprise.

If the permit holder applies at a very late stage, the residence card would be collected at time of application and the applicant would be issued with an interim authorisation to reside and work in Malta. This document will allow the applicant to keep on working but is not a travel document. Applicants are advised not to make any travel arrangements before their residency permit is issued.

Applikazzjonijiet għal single permit taħt il-KEI jistgħu jiġu sottomessi waqt li l-applikant ikun fiżikament f’Malta jew ikun għadu barra l-pajjiż. Il-lista ta’ kontroll għall-applikazzjonijiet għal single permit sottomessa taħt il-KEI tista’ titniżżel minn dan is-sit elettroniku.
L-applikanti approvati jinħarġilhom permess ta’ residenza li jkun validu għal sena, fl-ewwel sena tiegħu. Sussegwentement, dan jista’ jiġġedded għal perijodu itwal (sa tliet snin) kemm-il darba l-applikant jippreżenta (i) kuntratt validu definit jew indefinit, flimkien ma’ (ii) il-formola tad-dikjarazzjoni tat-taxxa annwali oriġinali ttimbrata mid-Dipartiment tat-Taxxi Interni.

Form C2 KEI – Single Work Permit Key Employee Initiative New Application

Form C1 KEI – Single Work Permit Renewal Application for Key Employment Initiative

Form C5 KEI – Single Work Permit Key Employee Initiative Still Abroad Application

Form C3 KEI – Single Work Permit Key Employee Initiative Change in Employer Application

Form C4 KEI – Single Work Permit Key Employee Initiative Change in Employer Following Termination

L-Aġenzija Identity Malta żżomm kopji ċċertifikati ta’ dokumenti fejn id-dokumentazzjoni oriġinali ma tkunx tista’ tinżamm.

Dawk l-applikanti li l-applikazzjoni tagħhom tiġi sottomessa waqt li jkunu għadhom barra l-pajjiż, iridu jippreżentaw id-dokumentazzjoni oriġinali ladarba l-applikazzjoni tagħhom tiġi  approvata fil-prinċipju.

L-Aġenzija Identity Malta tista’ titlob kjarifiki addizzjonali dwar l-applikazzjonijiet. Fejn jinstab li jkun impossibbli li l-proċess tal-applikazzjoni jkun konkluż fi żmien ħamest ijiem ta’ xogħol, l-applikant u min iħaddem se jiġu infurmati bir-raġunijiet tad-dewmien li jaffettwa l-proċess tal-applikazzjoni.

L-Aġenzija tirriżerva d-dritt li teskludi kemm applikanti u min iħaddem mill-inizjattiva KEI jekk jiġi kkonfermat li l-applikazzjoni sottomessa taħt l-iskema kien fiha xi informazzjoni falza jew qarrieqa.

Frequently Asked Questions

Is-Single Permit jagħti awtorizzazzjoni lil ċittadin ta’ pajjiż terz biex jirrisjedi u jaħdem legalment f’Malta għal perijodu ta’ aktar minn sitt (6) xhur. Il-permess jinkorpora kemm il-liċenzja tax-xogħol kif ukoll permess għal residenza. L-awtorizzazzjoni tinħareġ fil-format ta’ permess ta’ residenza u tagħmel referenza għan-numru tal-liċenzja tax-xogħol u l-post tax-xogħol tad-detentur tagħha.

Ċittadini minn pajjiżi terzi jistgħu japplikaw għal Single Permit, sabiex ikunu jistgħu jaħdmu. Ċittadini minn pajjiżi terzi li jkunu ngħataw protezzjoni umanitarja jew internazzjonali f’Malta jew fi Stat Membru tal-Unjoni Ewropea mhumiex intitolati għal tali permess. 

Fil-każ ta’ ċittadini tal-Unjoni Ewropea, taż-Żona Ekonomika Ewropea u dawk Svizzeri, u l-membri tal-familja tagħhom, dan ma japplikax fid-dawl tad-drittijiet tax-xogħol li għandhom.

Ċittadini ta’ pajjiżi terzi ma jistgħux jissottomettu applikazzjoni għal Single Permit mingħajr ma jkollhom offerta ta’ xogħol f’Malta. L-applikazzjonijiet għandhom jiġu awtorizzati minn min ikun se jħaddem lill-applikant.

Ċittadini ta’ pajjiżi terzi li huma fil-pussess ta’ permess ta’ residenza maħruġ minn Stat Membru ieħor iridu japplikaw għal Single Permit sabiex jaħdmu f’Malta.

Ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jew jaħdmu jew huma involuti f’xi attivitajiet mhux volontarji f’Malta jrid ikollhom is-single permit fil-pussess tagħhom sakemm ma jkunux ħaddiema ppostjati.

Min iħaddem jista’ jissottometti applikazzjoni f’isem il-kandidat barrani tiegħu waqt li dan tal-aħħar ikun għadu barra l-pajjiż. L-applikant ikun awtorizzat li jiġi Malta sabiex jibda jaħdem malli l-applikazzjoni tkun approvata fil-prinċipju.

L-applikanti jistgħu jniżżlu l-listi ta’ verifika rilevanti għal applikazzjonijiet ġodda, applikazzjonijiet għal tiġdid u applikazzjonijiet li jkunu għadhom barra mill-pajjiż minn dan is-sit.

Il-Key Employee Initiative hija proċess sabiex l-applikazzjoni għal single permit tiġi proċessata b’mod aktar mgħaġġel għal persuni li ser jaħdmu f’oqsma professjonali u speċjalizzati, li jkollhom dħul gross ta’ €30,000 fis-sena.

Min jimpjega huwa meħtieġ li jassigura li ċittadini ta’ pajjiżi terzi jkollhom il-permessi neċessarji tax-xogħol u residenza qabel ma jibdew jaħdmu. Min iħaddem jista’ wkoll jirreferi għas-sit elettroniku https://jobsplus.gov.mt/resources/fileprovider.aspx?fileId=3593 li fih bosta linji gwida.

Dawk li jissottomettu applikazzjoni għal Single Permit jeħtieġu li jsegwu l-gwida elenkata fil-listi ta’ verifika li jikkorrispondu mat-tip ta’ xogħol li jkunu se jagħmlu. Applikanti li jkunu ġejjin minn pajjiżi fejn hemm prevalenza qawwija ta’ tuberkulożi jridu jagħmlu screening mediku f’ċentri tas-saħħa privati. Min iħaddem għandu jiggwida lill-applikant skont l-istruzzjonijiet maħruġa mid-Dipartiment għall-Prevenzjoni u Kontroll ta’ Mard Infettiv (IDPCU).

Applikanti li jbiddlu l-indirizz tagħhom jeħtieġ li jinformaw lil Identity Malta minnufih u mingħajr dewmien.  Fin-nuqqas ta’ dan il-permess ta’ residenza jista’ jitteħdilhom.

Jekk id-detentur ma jkollux il-ħsieb li jaħdem u jirrisjedi aktar f’Malta, ikun jeħtieġ li jirritorna lura lil Identity Malta l-kard li tingħatalu. Min iħaddem jintħieġ li jissottometti t-Termination Form lil Jobsplus fi żmien erbat ijiem mit-tmiem tal-impjieg. Identity Malta trid ukoll tiġi nfurmata permezz tal-email fuq [email protected]

F’każ li l-applikant jixtieq li jibdel l-employer għandu jissottometti l-applikazzjoni Change in Emplyer mingħajr dewmien.

L-applikanti li jissottomettu applikazzjoni għal Single Permit jingħataw riċevuta interim li tippermettilhom biex jgħixu f’Malta sakemm tittieħed deċiżjoni dwar l-applikazzjoni tagħhom. Jekk ma jkunx hemm indikazzjoni oħra, din ir-riċevuta interim ma tippermettix lill-applikanti li jibdew jaħdmu. Jekk kemm-il darba l-applikant ikun jixtieq li joħroġ barra minn Malta, dan id-dokument ma jistax jintuża biex l-applikant jerġa’ jidħol lura f’Malta.

Persuna li għandha l-permess f’idejha tista’ tapplika għal impjieg ieħor kemm-il darba jkunu għadhom f’impjieg.

Min iħaddem irid jinforma lil Jobsplus bit-trasferiment u jikkomunika d-deċiżjoni lill-Aġenzija Identity Malta.

Persuna minn pajjiż terz ikun jista’ jibda jaħdem la darba jkun ġabar il-permess ta’ residenza mill-Aġenzija Identity Malta. Min iħaddem imbagħad ikun irid jissottometti l-formola Declaration of Commencement of Employment lil Jobsplus.

L-applikanti jistgħu jippreżentaw appell lill-Bord tal-Appelli dwar l-Immigrazzjoni fi żmien tlett ijiem mid-data tad-deċiżjoni ta’ Identity Malta.

Forms

ALL APPLICANTS

Electronic Identity Registration – Form ID 1A
Registration of applicant details and the type of application form

Image Capture Application Form – Form ID2
Registration of details of applicants whose live biometric image cannot be taken at the Department

Exempt Persons Status (Spouse of a Maltese National) – CEA Form E
Application for a residence permit submitted by Non-EU Nationals for the purpose of Exempt Person Status in accordance to Article 4 of the Immigration Act – Chapter 217 Laws of Malta. Such applicants are subject to an interview. Appointments for interviews are to be submitted by email on [email protected]

Permanent Residence Scheme (Certificate by the Commissioner for Inland Revenue) – CEA Form S
Renewals for residence permits submitted by applicants who are residing in Malta and are in possession of a certificate issued under the Residence Scheme Regulations (Legal Notice 428 of 2008).

Applications for renewals of these residence permits can be submitted by following this link.

EU NATIONALS

Electoral Form
Application Form to be registered in the European Union Electoral Register as a voter for the Election of Members of the European Parliament [only applicable for first-time applicants]

Economic Self Sufficiency – CEA Form J
Application for a residence permit submitted by EU/EEA/Swiss nationals who are residing in Malta on the bases of Economic Self-Sufficiency in accordance to the Free Movement of EU nationals and their Family Members Order (Legal Notice 191 of 2007) and/or Immigration Regulations (Legal Notice 205 of 2004)

Employment/Self Employment – CEA Form A
Application for a residence permit submitted by an EU/EEA/Swiss National on the basis Employment/ Self Employment as laid down by the provisions of Free Movement of EU nationals and their Family Members Order (Legal Notice 191 of 2007) and/or Immigration Regulations (Legal Notice 205 of 2004).

Family Members – CEA Form F
Application for a residence permit submitted by an EU/EEA/Swiss National on the basis of Family Members as laid down by the provisions of Free Movement of EU nationals and their Family Members Order (Legal Notice 191 of 2007) and/or Immigration Regulations (Legal Notice 205 of 2004).

Permanent Residence – CEA Form P
Application for a residence permit submitted by EU/EEA nationals and their family members on the bases of the provisions of Free movement of EU Nationals and their Family Members Order (Legal Notice 191 of 2007) and/or Immigration Regulations (Legal Notice 205 of 2004).

Study – CEA Form M
Application for a residence permit submitted by an EU/EEA/Swiss National on the basis of study as laid down by the provisions of Free Movement of EU nationals and their Family Members Order (Legal Notice 191 of 2007) and/or Immigration Regulations (Legal Notice 205 of 2004)

NON-EU NATIONALS

Blue Card – CEA Form B
Application for a residence permit submitted by a non-EU National under the conditions of entry and residence of Third country nationals for the purpose of Highly Qualified Employment (Blue Card)

Economic Self Sufficiency – CEA Form K
Third country nationals who are beneficiaries of Malta Tax Schemes (e.g. Global Residence Program) and holders of a certificate issued for the purpose of permanent residence by the Malta Residency Agency are to submit their application online by clicking on the following link.

Employment/Self Employment – CEA Form C
Applications for Self-Employed or Employment of Less than Six (6) months have to be submitted through the online portal, which may be accessed through https://singlepermit.gov.mt/. The User Manual Guidelines may be downloaded from the same portal for a step-by-step process on how to submit an online application.

Family Members – CEA Form G
Application for a residence permit submitted by Family members of non-EU nationals

International Protection
Application for a residence permit by non-EU Nationals who are residing in Malta under International/Humanitarian protection. These applications have to be submitted in person at Identity Malta Agency’s Hal- Far office.

Long Term Residence
Third-country nationals who (i) have been legally and continuously residing in Malta for a period of five (5) years or more, (ii) have stable and regular resources, (iii) have their own accommodation and (iv) fulfil integration measures (outlined in Subsidiary Legislation 217.05), may apply for the long-term residence status (refer to form and checklist). The status of long-term residents is permanent and the residence permit would be issued for a period of five (5) years.

Requests for Long Term Residence need to be submitted via email on [email protected]

Specific Residence Authorisation – Form H 
Renewals for former holders of a Temporary Humanitarian Protection status and other applicants who satisfy the criteria as listed in the SRA Policy. Downloadable forms required for SRA applications namely SRA Form H, GDPR form, ID1A, Rental declaration maybe downloaded from the Application Forms section at the bottom of the page. [SRA Policy & Checklist]. These applications have to be submitted in person at Identity Malta Agency’s Hal- Far office.

Applicants for a work/residence permit must submit the following documentation

Form C2 – Single Work Permit New Application

Form C2.1 – Single Work Permit New Application for Recruiting & Temping Agents

Form C1 – Single Work Permit Renewal Application

Form C1.1 – Single Work Permit Renewal Application for Recruiting & Temping Agents

Form C5 – Single Work Permit Still Abroad Application

Form C5.1 – Single Work Permit Still Abroad Application for Recruiting & Temping Agents

Form C3 – Single Work Permit Change in Employer Application

Form C3.1 – Single Work Permit Change in Employer Application for Recruiting & Temping Agents

Form C4 – Single Work Permit Change in Employer Following Termination Application

Form C4.1 – Single Work Permit Change in Employer Following Termination for Recruiting & Temping Agents

Application for Change in Address, Lost, Stolen, Damaged Card or, Other Changes

[1] Vacancy Requirement Exemption List
[2] High risk tuberculosis countries
[3] Position Description
[4] Europass CV Template
[5] Declaration of Suitability
[6] Procedure for Health Screening
[7] Health screening for renewal of work permit
[8] Health screening for renewal of work permit Masseurs – Masseuse
[9] Health Sceening for first time applicants working as Nannies, Tattooists, Beauty Therapists
[10] Health Screening for first time applicants coming from countries with High Tuberculosis incidence doing Other Jobs
[11] Health Screening for first time applicants working as Carers, Child Carers, Dental Chairside Assistants, other Regulated Healthcare Professionals
[12] Health Screening for first time applicants working as Doctor, Dentists, Midwives, Nurses
[13] Health Screening for first time applicants working as Food Handlers
[14] Health Screening for first time applicants working as Masseurs – Masseuse
[15] Declaration of Posting
[16] Declaration intended stay in Malta
[17] Still abroad
[18] Keeper’s Declaration Form – Declaration of any Premises’ Keeper in respect of a Foreign National applying for a residence document residing at the said premises – Hotel & Guest House
[19] Privacy Policy

Formoli

Ikklikkja fuq u agħżel mil-lista fuq il-lemin

Identity Malta Agency

Ħinijiet tal-Ftuħ

Unit tal-Espatrijati – Malta

Identity Malta tħaddem sistema fejn kull visita issir biss b’appuntament. Kif tigi approvata applikazzjoni, l-applikanti jigu nfumati permezz ta’ ittra minn Identity Malta bid-dettalji tal-appuntament jew linji gwida dwar kif jistgħu jagħmlu appuntament, skont il-każ.

Għal każijiet oħra, fejn l-applikant jista’ jiġi l-uffiċini tal-aġenzija minghajr htieġa ta’ appuntament, il-ħinijiet tal-ftuħ huma hekk:

Sezzjoni Ġranet Ħinijiet
Single Permit – Live-in carers Tnejn – Ġimgħa 07:30am – 11:30am
Single Permit – Dokument tar-residenza mitluf, bdil fl-indirizz, bdil iehor minuri Tnejn – Ġimgħa 07:30am – 11:30am
Ġbir tad-Dokument Single Permit jew applikanti barra l-UE Tnejn – Ġimgħa 07:30am – 01:00pm
Ġbir tad-Dokument applikanti minn pajjiżi tal-UE Tnejn – Ġimgħa 07:30am – 12:00am
Uffiċċju tal-Protezzjoni Internazzjonali Umanitarja u SRA Tnejn – Ġimgħa 07:30am – 12:30pm

Unit tal-Espatrijati – Għawdex 

Kull visita issir biss b’appuntament mit-Tnejn sal-Ġimgħa mit-08:00AM 12:30PM.

Kummenti u Feedback

Għenitek din il-paġna? Għidilna jekk din l-informazzjoni hijiex ta’ għajnuna jew jekk hemmx modi kif nistgħu ntejbuha. Segwi l-link hawn taħt.

Nixtieq inħalli feedback dwar din il-paġna

Irrapporta l-ostakli li nqalgħu waqt l-eżerċizzju tad-drittijiet tiegħek tas-suq intern

Sib għajnuna f’dan il-qasam

Your Europe Logo